Zápis 2021/2022

Zápis 2021/20222021-03-15T16:10:25+00:00

Zápis 2021 – 2022

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne distanční formou ve dnech 3.5.2020 až 14.5.2020 v budově Mateřské školy speciální, Praha 4, Na Lysinách 6. Předběžný počet volných míst je 14.

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci ve stanovené lhůtě podají potřebné dokumenty následujícími možnými způsoby:

 • do datové schránky školy (n2wykke),
 • e-mailem na adresu školy (sps.na_lysinach@zris.mepnet.cz), s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě.

Po zaslání níže uvedených dokumentů obdrží zákonný zástupce registrační číslo dohodnutým způsobem (mailem, datovou schránkou, osobně).

Seznam dokumentů k zápisu

 • Doporučující zpráva školského poradenského zařízení,
 • kopie rodného listu dítěte,
 • vyplněná žádost o přijetí dítěte, (ke stažení na https://mssnalysinach.cz/dokumenty/)
 • potvrzení lékaře o proočkovanosti dítěte (součástí žádosti o přijetí), případně doklad o kontraindikaci očkování. Z této povinnosti jsou vyjmuty děti, které dosáhnou 5 let věku před datem 1.9.2021.

 

Kritéria přijetí

Ředitelka mateřské školy speciální, jejíž činnost vykonává Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §16 odst. 9 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole speciální v případech, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí v daném roce stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

I.

Na základě vyhlášky č. 27 z roku 2016 jsou do Mateřské školy speciální, Praha 4, Na Lysinách 6, přijímány děti po předchozím vystavení “Doporučení školského poradenského zařízení” pro vzdělávání dítěte ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

II.

Do mateřské školy speciální, jsou přijímány především:

 • děti s narušenou komunikační schopností,
 • děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem,
 • děti s obtížemi v rovině sociální a emoční,
 • děti se sníženou úrovní rozumových schopností,
 • děti se zdravotním oslabením,
 • děti selhávající v běžné mateřské škole,
 • děti s vývojovými poruchami.

III.

Podmínkou pro přijetí dítěte je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí předškolního věku (tedy dětí, které před zahájením školního roku dovrší 5 let), a dětí, u nichž je klinicky prokázána kontraindikace. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

IV.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. Tedy dítě, které dovrší 5 let věku do 31.8.2021. Dále budou přijaty děti, které:

 • dovrší 4 let věku k 31. 8. 2021.
 • dovrší 3 let věku k 31. 8. 2021.
 • k 31. 8. 2021 dovrší 2 let věku. (Tyto děti budou přijaty pouze v případě volné kapacity).

V.

Do mateřské školy jsou přijímány děti se stupněm podpůrných opatření 3–5.

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy. Zveřejněný seznam přijatých uchazečů bude veden pod registračními čísly nejméně po dobu 15. dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 4. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Dojde-li k situaci, kdy nebude možné přijmout všechny děti, které splnily podmínky přijímacího řízení, bude o přijetí rozhodnuto losováním. Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Losování proběhne za účasti ředitele MŠS, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán všemi zúčastněnými a následně zveřejněn na webu školy.

Účastníci správního řízení mají podle § 36 a § 38 odst. 3 správního řádu právo nahlédnout do spisu, který bude uložen v kanceláři ředitelky školy.