Hudební činnosti v logopedické prevenci v mateřské škole

Pedagogové naší školy absolvovali seminář v rámci vědeckého projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy pod názvem Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí, a podíleli se na zpracování metodiky umožňující samostatné vytváření a realizaci hudebních činností pro rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, pro zpřesňování fonematického sluchu a pro utváření některých předčtenářských dovedností. V naší škole byla prověřována teoretická východiska vzájemného ovlivňování řečového a hudebního vývoje u dětí s atypickým vývojem řeči. Podle zpracované a ověřené metodiky bude naše škola i nadále pokračovat v praktické činnosti.

Grafomotorika

V rámci předškolní přípravy mají děti ze třídy Soviček 1x týdně dopoledne lekci grafomotoriky formou kroužku. V lekcích klademe důraz na správný úchop tužky a posed. V lekcích využíváme i experimentální metodiku „hudební grafomotoriky“, kdy zapojujeme činnosti související s hrubou motorikou (celé tělo), jemnou motorikou (cvičení s pažemi, dlaněmi i prsty) i hudební činnosti jako tempo, akcenty, pauzy, které mají podpořit plynulost i rytmicitu prováděných grafomotorických cvičení. Pracovní listy dětí každý týden visí na nástěnce v šatně a mohou být pro rodiče inspirací k domácí přípravě na školu.

V rámci povinné předškolní přípravy dále pracujeme ve třídách Veverek a Soviček s pracovními sešity KuliFerda (nakladatelství RAABE, s.r.o.), které jsou určeny dětem v předškolním věku pro celoroční práci, a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Důraz je kladen především na následující oblasti: grafomotorika, jemná motorika, všeobecné znalosti, předmatematické dovednosti, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, logické myšlení, sociální a emoční zralost.

Naše škola je dále zapojena do integračního a vzdělávacího programu Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu.

Práce s multimediální technikou

Mateřská škola je vybavena interaktivní tabulí, která poskytuje dětem nový rozměr v edukačních procesech. Děti se prací na interaktivní tabuli hravou a poutavou formou zdokonalují v základních dovednostech, např. grafomotorika, prostorové vnímání, logické myšlení apod. Při výuce jsou využívány programy, které souvisí s jednotlivými integrovanými bloky a navazují na probírané tematické celky. Prací na interaktivní tabuli se také děti seznamují nenásilnou a hravou formou s multimediální technikou.

Logopedie

Individuální a skupinová logopedie probíhá v mateřské škole plně dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Kromě rozvíjení komunikačních dovedností se v rámci logopedie v MŠs věnujeme rozvoji oblastí souvisejících.