Taneční kroužek Lysináček

V pravidelných lekcích (1x týdně) si děti zatančí převážně za doprovodu lidových písní z CD, nebo klavíru a zpěvu. Učí se reagovat na změnu tempa, hlavní důraz je kladen na provádění pohybů a kroků v rytmu doprovodu, který v dítěti navodí cit pro vnímání rytmu, což je velice prospěšné při pozdějším nácviku čtení a psaní. Odměnou za pilné nacvičování tanečků je dětem i rodičům připravené vystoupení, které děti předvedou buď na akci v , nebo v Paláci Akropolis, kde Lysináček bude vystupovat 2x ročně na Festivalu „Integrace Slunce“.

Flétna

Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídalo cvičení zdravého dýchání, rytmické cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení směřující k ovládnutí nástroje zobcové flétny. Lekce jsou většinou monotematické – jaro, léto, podzim, zima – na dané téma volíme písničku, kterou zpíváme, rytmizujeme, vymýšlíme k ní různá další cvičení, pracujeme s ovládnutím „zvuků“, které nám flétna umožňuje. Děti se postupně seznámí se zobcovou flétnou. Poznají, k čemu se používá metronom, i další hudební pomůcky. Dle schopností, věku a handicapu dětí směřujeme k technickému ovládnutí nástroje tak, aby si děti byly schopné koncem školního roku zahrát jednoduchou písničku (v rozsahu kvinty).

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina

Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina

  • Vědecky podložený trénink jazykových schopností dle prof. Elkonina, který pro český jazyk upravila doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová.
  • V lekcích se děti neučí předčasně číst. Našim cílem je učit děti hlásky slyšet a rozlišovat ve slovech. Rozvíjíme sluchové vnímání tak, aby start dětí ve škole byl co nejjednodušší.
  • Děti se učí hrou, jejíž součástí je Hláskář, resp. pracovní sešit, do kterého se maluje.
  • Při lekcích pracujeme s loutkami, které děti provází celým příběhem z krajiny slov a hlásek.
  • V průběhu lekce se děti dále učí spolupracovat, tvořit, přemýšlet a při tom se bavit.
  • Tento trénink jazykových schopností je vhodný:

– pro děti ohrožené poruchami učení, 

– pro děti z cizojazyčného prostředí, 

– pro děti s vývojovou dysfázií,

– pro děti s poruchou výslovnosti, apod.