Třídy

Třídy2019-02-22T14:27:00+00:00

KOSTIČKA

Ahoj milí kamarádi, vítáme Vás v naší třídě Kostička. Budeme si s spolu hrát, zpívat a povídat. Zažijeme spolu během školního roku mnohá dobrodružství s lesními skřítky, pohádkami, různými kamarády z knížek, budeme si také hrát na lékaře, řídit dopravu a putovat s dinosaury do pravěku.

Základem naší práce je snaha o vytvoření podnětného a bezpečného prostředí, kde si děti rády hrají a povídají s kamarády. Snažíme se děti vést pomocí her, činností, prožitku a modelových situací k novým dovednostem, vědomostem a znalostem.

Ve třídě také pracujeme s grafomotorickým programem – Grafomotorika s Maxíkem, který pomáhá dětem rozvíjet vhodný úchop psací potřeby, správné polohy těla při psaní a jednotlivých činnostech a v neposlední řadě učí děti nasměrovat pohyb, koordinovat dech s pohybem.

Společnými kamarády všech dětí jsou naši „třídní mazlíčci ŠNECI“, o které společně pečujeme a učíme se o ně starat.

Těšíme se na Vás, Lucka a Kamilka.

PASTELKA

Ve třídě dodržujeme režimové uspořádání, které všem dětem usnadňuje orientaci ve vzdělávacích a výchovných činnostech, v sebeobslužných úkonech a v hygienických návycích. Dodržujeme společné rituály – přání ke společnému jídlu. Na třídě uplatňují děti společná pravidla soužití, která jsou základem pro osvojení si vzájemného respektu vůči sobě navzájem a vůči pedagogům a ostatního personálu ve školce.

Děti procházejí předškolní přípravou, která je individualizovaná. Děti seznamujeme s třídním vzdělávacím plánem podle hlavních tématických bloků (jaro, léto, podzim a zima), které vycházejí z pohádek idle ŠVP a z hlavních okruhů, které si předškolní děti osvojují. Během roku oslavujeme všechny důležité svátky a učíme děti tradicím.

Pracujeme prožitkovou formou výuky, výuku se zapojením všech smyslů. Uplatňujeme dramatickou a hudební výchovu, arteterapii, sportovní a pracovní činnosti a projektové vyučování. Zaměřujeme se na zlepšení hrubé a jemné motoriky, orientaci v tělním schématu a zlepšení sluchové i zrakové pozornosti, rozšíření slovní pasivní i aktivní zásoby. Děti individuálně navštěvují logopedickou přípravu. Výuka je také obohacena i o výuku v přírodě, v poznávání bezprostředního okolí, návštěvou vzdělávacích projektů.

Používáme metodiky např. Hudební logopedie pro předškolní děti a grafomotorika (Kmentová UK), přípravu pro předškoláky Kuliferda.

Těší se na Vás paní učitelky Verča, Anetka a Liuba

PÍŠŤALKA

Paní učitelka spolu s asistentem pedagoga individuálně připravuje děti na náročnou roli školáka. Pomáhá nám k tomu i komplex pracovních sešitů pro předškoláky KULIFERDA. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra. Respektujeme individualitu každého dítěte. Společným kamarádem všech dětí je „třídní mazlíček“ (a ne jeden), africký šnek Píšťalka (a její děti), o které děti pečují a učí se o ně starat.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme individuální vzdělávací plány podle doporučení z SPC.

Těšíme se na Vás, Anička, Lída a Nikola