O Mateřské škole speciální

Speciální mateřská škola se nachází v klidném, zdravém prostředí Hodkoviček. Je umístěna ve vile, obklopené zahradou, účelně vybavenou pro sportovní a rekreační činnosti dětí. Zahrada navazuje na lesopark, který je celoročně využíván dětmi k vycházkám a pobytu venku.

Historie

Mateřská škola byla založena 1.února 1964 jako Zvláštní mateřská škola pro děti s mentálním opožděním. Děti byly přijímány ze všech pražských obvodů a provoz byl internátní.

Od roku 1994 se stala Mateřská škola speciální samostatným právním subjektem. Škola slouží jako celodenní zařízení.Od 1.1. 2005 je zřizovatelem Mateřské školy speciální (právní forma: příspěvková organizace) Hlavní město Praha IČ: 00064581 Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1.

Kapacita školy je 40 dětí, čtyři třídy po deseti dětech. Péči zajišťují speciální pedagogové a logopedi.

Do Mateřské školy speciální jsou přijímány děti s nerovnoměrným a opožděným psychomotorickým vývojem, obtížemi v řeči, dětmi se zdravotním oslabením a dietními potřebami a problémovými dětmi po odkladu školní docházky.

Výuka

Pedagogický tým ve spolupráci s rodiči a odborníky ze Speciálně pedagogických center (dále jen SPC) vytváří pro každé dítě Individuální plán rozvoje osobnosti. Speciální pedagog provádí speciálně pedagogická a logopedická vyšetření, podílí se na sestavování Individuálních vzdělávacích plánů dítěte. Zajišťuje logopedickou péči a přípravu na školní vzdělávání.

Individuální plán respektuje jedinečnost každého dítěte s jeho možnostmi, zájmy, schopnostmi a specifickými potřebami. Začínáme na té vývojové úrovni, ve které se dítě momentálně nachází bez ohledu na věk a jiné děti.

Po domluvě jsou rodičům zapůjčovány reedukační pomůcky, hračky pro hru a cvičení s dítětem.

Děti se celodenně stravují v nově zrekonstruované jídelně, která zajišťuje zdravou a pestrou stravu.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího plánu s názvem „Půjdem spolu do pohádky“. Koncepce školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Cílem naší Mateřské školy je dát dětem možnost prožít šťastné dětství, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho dalších činností dělá naší školu tím čím má být – prostředím, ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňováni, přijímáni s pochopením a láskou.